Stadsbiblioteket i Seinäjoki. Arkitektbyrå JKMM Oy, 2012. Bild Tuomas Uusheimo

SAFA på svenska

Förbundet


Finlands Arkitektförbund, SAFA, är en professionell organisation som inte arbetar för ekonomisk vinning. Den som söker medlemskap i SAFA ska uppfylla de krav i Europeiska unionens direktiv om yrkeskvalifikationer som gäller för arkitekter i fråga om universitetsexamen och de eventuella bilagor som krävs i anslutning till denna. Det finns cirka 3 000 medlemmar i förbundet. Detta omfattar under 80 % av alla finländska arkitekter med slutexamen från högskola eller universitet. Medlemskapet är frivilligt och är inte ett villkor för att utöva professionen. I Finland är den professionella titeln arkitekt inte skyddad av lagen och ingen registrering behövs. SAFA har också cirka 500 studerandemedlemmar.

Föreningvärksamhet


Det grundläggande målet för förbundets all verksamhet är att befrämja kvaliteten av vår bebyggda miljö. På den nationella plan strävar SAFA efter att påverka lagstiftningen med uttalanden och genom att föra förhandlingar med politiker och myndigheter. Tillsammans med andra organisationer inom byggsektorn har SAFA definierat sin arbetssektor till arkitekturdesign. Den övervakar också standarder som rör professionen samt yrkesetiken bland medlemmarna.